Името “Шанарани” произхожда от местно население в щата Мичоакан, Мексико. То означава “ходещ” и се използва за показване на съюза между “мъжкото” и “женското”. Проектът “Шанарани” цели да разработи атрактивни методи, на базата на филми/актьорска игра и музика, за да повиши осведомеността относно важността на намаляването на стереотипизирането на базата на пола за постигане на равни възможности за всички.

Описание на проекта

Като дава възможност за обмен на дори практики и за споделяне на натрупан опит в транснационално сътрудничество, “Шанарани” ще:

 • Помогне на работещите с младежи а адаптират и популяризират добри практики за тяхната работа по въпросите на равенството между половете и избягването на стереотипите.
 • Засили участието на младите хора в разработването на иновативни мотивационни методологии за преодоляване на стереотипите в областта на пола.
 • Включи младите хора и подпомогне младежките работници чрез онлайн инструменти като например дигитален наръчник и онлайн платформа, разработени по време на проекта.
 • Разпространи проектните резултати на местно, национално и международно ниво сред общностите, заинтересованите страни и лицата, отговорни за вземането на решения за повишаване осведомеността относно въпросите, свързани с равенството между половете.

www.asoccaminos.org

Caminos е испанска неправителствена организация, ситуирана в Андалусия, работеща в областта на образованието. Чрез действията си тя цели да подобри индивидуалните възможности за обмен, развитие и социално включване.

www.cesie.org

CESIE е европейски център за изследвания и инициативи ситуиран в Палермо, Сицилия. Той е неправителствена, неполитическа, гражданска организация с членове от над 8 европейски държави.

www.swi-bg.org

Югозападна Инициатива е сдружение, създадено с цел участие и съдействие за прогрес, интеграция и коопериране на Благоевград и региона в регионални, национални, европейски и световни структури и общества.

www.lpf.lt

Социалния иновационен фонд (SIF, www.lpf.lt) е неправителствена организация, основана през 1994 да съдейства на хората с по-малко възможности и в неравностойно положение да направят положителни промени в техния живот чрез създаване на обучителни възможности, социална подкрепа, информация и съвети.

www.exchangehouse.ie

Exchange House, Ирландия е най-голямата организация, предоставяща услуги на първа линия на Traveller обществото в Ирландия. Организацията работи с индивиди и семейства от Дъблин и от цялата страна. Четирите основни услуги, които предоставяме са Образование и обучение, Работа с младежи, Ментално здраве и превенция на самоубийства и Подкрепа за семействата и интервенция при кризи.

www.cardet.org

CARDET е една от най-големите организации в Кипър работеща за социална справедливост със значителен опит разработване и изпълнение на програми за подкрепа и интегриране на бежанци

Ресурси

Проектът “Шанарани” цели да разработи няколко онлайн инструмента за повишаване на общата осведоменост относно важността на намаляването на стереотипизирането на базата на пола за постигане на равни възможности за всички.

Below you will find 3 handbooks which will be available at the end of the project.

Наръчник за преподаватели

Изследване на статуквото по отношение на равенството на половете в 6 различни европейски държави.
Сравнително изследване на основната информация относно статуквото по отношение на равенството между половете и използването на стереотипи във връзка с пола в Европа. Информацията събирана от партньорството цели да се покажат различни "картини" на партньорските държави в областта на образованието, заетостта, икономическото положение и медийната индустрия.

Кликни тук, за да намериш Наръчника

Наръчник за
младежки работници

Нови методи за младежки работници чрез използване на филми, актьорска игра и театър
Как младежките работници могат да използват в работата си филми, актьорска игра и театър. Наръчникът ще изследва приложението на методите, използващи актьорска игра за създаване и преживяване на собствената ни индивидуалност и на нови ролеви модели в нашето общество. Всички методологии ще бъдат изпробвани по време на работилницата за Обучение на обучители, която ще се проведе в Палермо през юни 2018.

Кликни тук, за да намериш Наръчника

Наръчник за
младежки работници

Нов начин за работа с млади хора чрез музика
Музиката като начин да бъде показано как се възпроизвеждат стереотипите в медиите и в обществото. Наръчникът ще изследва медийната индустрия и ще предостави практическа и иновативна информация за това как да открием собствената си индивидуалност и да създадем нови ролеви модели в обществото.

Кликни тук, за да намериш Наръчника

Геймифицирана платформа

Добре дошли в геймифицираната платформа на “Шанарани”!

Това е лесна за използване платформа, където ще взаимодействате по няколко начина, за да откриете произхода и влиянието на стереотипите, свързани с пола. Можете да я използвате с персоналния си компютър или с вашето мобилно устройство, да изберете кога и къде искате да започнете и да се присъедините към нашата общност!

Launch the game
Наръчник за употреба Онлайн платформа за обучения
Преглед на флипбук

Новини

В тази секция ще намерите новини и информация за дейностите по проект “Шанарани” и новини във връзка с равенството между половете и стереотипизирането.

X
Първа среща по проект „Шанарани”

Равенството между половете и намаляването на свързаните с тях стереотипи включват широка аудитория в Европа по отношение на неотложни проблеми. Представянето на женствеността и мъжествеността са социални конструкции, които ни налагат от момента, в който се родим. Действително, младите хора и младежките работници често не разполагат с ресурси, за да привлекат вниманието на своите съмишленици към тази тема, за да предотвратят неравенството, насилието и редица опустошителни последици за жените и мъжете по целия свят.

Проектът „Шанарани” има за цел да създаде атрактивни нови методи за младите хора, за да ги приобщи и да повиши осведомеността относно значението на намаляването на стереотипите, свързани с пола, и равенството на половете за всички. Чрез обмена на добри практики и споделянето на поуките от транснационалното сътрудничество „Шанарани” ще постигне следните цели:

 • Помогне на работещите с младежи да адаптират и популяризират добри практики за тяхната работа по въпросите на равенството между половете и избягването на стереотипите.
 • Засили участието на младите хора в разработването на иновативни мотивационни методологии за преодоляване на стереотипите в областта на пола.
 • Включи младите хора и подпомогне младежките работници чрез онлайн инструменти като например дигитален наръчник и онлайн платформа, разработени по време на проекта.
 • Разпространи проектните резултати на местно, национално и международно ниво сред общностите, заинтересованите страни и лицата, отговорни за вземането на решения за повишаване осведомеността относно въпросите, свързани с равенството между половете.

На 29 и 30 ноември 2017 г. в София се проведе първата среща по проект „Шанарани”. По време на двата работни дни всички партньори по проекта се споразумяха за стратегия за изпълнението и споделиха своите знания и опит по темата, като анализираха следните бъдещи дейности:

 • Създаване на три тематични наръчника за предоставяне на информация за статуквото в различни европейски страни, за анализ на възпроизвеждането на стереотипи в медийната и музикалната индустрия, за въвеждане на нови атрактивни методологии, основаващи се на актьорска игра имузика. Ученето чрез "преживяване" може да помогне на младите хора да изградят нов модел на подражание.
 • "Обучение на обучители" за младежки работници.
 • Разработване на платформа за онлайн обучение на „Шанарани” с онлайн ръководство за потребителя.

Младите хора и младежките работници непрекъснато ще участват в развитието на дейностите и създаването на привлекателни методологии.
Платформата за онлайн обучение за проблемите на равнопоставеността на половете и стереотипите ще събира методологии, дейности и информация, за да помогне на младите хора да научат за стереотипите и как да ги избягват, за проблемите на пола и за правата на човека.

„Шанарани” се състои от шест партньора от различни части на Европа:

 • Coordinator: Asociación Caminos [Испания]
 • CESIE [Италия]
 • South – West Initiative [България]
 • Social Innovation Fund [Литва]
 • Exchange House Ireland [Ирландия]
 • CARDET [Кипър]
X
Close
"Train the trainer" week in Palermo

Как да повишим осведомеността на младите хора по въпросите на равенството между половете, борбата срещу стереотипите на базата на пола и да насърчим равните възможности за всички?

Това са важните въпроси, с които се занимава проектът „Шанарани”. За да постигне тези цели, партньорството по проекта разработва атрактивни методологии, които да се използват от обучаващи, работещи с младежи. От 11 до 15 юни 2018 г. се проведе "Обучение на обучители" в офиса на CESIE в Палермо (Италия). Обучението включваше 12 обучители от Италия, България, Литва, Ирландия, Испания и Кипър, които бяха пилотно обучени да използват Интелектуалните продукти на „Шанарани”.

По време на 5-дневното обучение, по двама младежки работници от всяка партньорска организация преживяха, обсъдиха и оцениха по няколко от методите, които ще бъдат включени в наръчниците по проекта.

Първият ден беше посветен на сесия за обсъждане и размисъл върху стереотипите, свързани с пола и на презентация, направена от Сдружение „Югозападна инициатива” даваща възможност на участниците да подобрят знанията си относно равенството между половете и ситуацията в различни европейски страни.

По време на втория и третия ден, участниците откриха и преживяха методите, разработени от CESIE и Caminos, в които се използват филми, актьорска игра и музика като инструмент за повишаване на знанията и подобряване на уменията им да ги предадат на младежите чрез неформални методи. Следващият ден беше посветен на обмисляне на най-добрия начин за адаптиране на тези методи в национален контекст от партньорите. Следващият ден даде възможност да се представи прогресът в разработването на геймифицираната платформа по проекта, да се обменят идеи и възможни подобрения в платформата, както и идеи във връзка с методите използвани през седмицата.

През следващите месеци ще бъде направено пилотно приложение на разработените инструменти във всяка от страните партньори. То ще позволи да бъдат обучени други младежки работници да работят с експериментираните методологии.

X
Close
Първи бюлетин

Шанарани е 18-месечен проект, съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+, Основно действие 2 - Стратегическо партньорство в областта на младежта. Тя има за цел да създаде атрактивни методологии за младите хора и да повиши осведомеността на младите хора по въпросите на равенството между половете, по-специално относно значението на намаляването на стереотипите, свързани с пола, и насърчаването на равенството между половете.

Обучение на обучители
От 11 до 15 юни 2018 г. се проведе "Обучение на обучители" в офиса на CESIE в Палермо (Италия). Обучението включваше 12 обучители от Италия, България, Литва, Ирландия, Испания и Кипър, които бяха пилотно обучени да използват Интелектуалните продукти на Shanarani.

Петдневното обучение имаше за цел пилотно да тества атрактивните методологии на Shanarani, основани на филми, музика и актьорско майсторство, разработени в рамките на Интелектулани продукти 1, 2 и 3, както и да се подобрят компетенциите на обучителите по отношение на стереотипи свързани с пола сред младежите.

Участващите обучители навлязоха по-дълбоко в няколко аспекта на работата с младите хора, включително експериментираха с методите разработени по проекта и представени по време на обучението.

Използвайки инструменти от филми, актьорско майсторство и музика, те изпробваха и дискутираха заедно неформалните методи за провеждане на обучителни сесии, намирайки решения за адаптиране към спецификите за отделните страни и дадоха полезни съвети, за подобряване качеството на продуктите. Освен това обучителите на Shanarani също подобриха теоретичните си знания за статуквото в Европа и значението на стереотипите, благодарение на специалните семинари, организирани от Сдружение „Югозападна Инициатива”, CESIE и Caminos.

Всички участващи обучители имаха възможност да прекарат 5 интензивни дни, споделяйки своите методологии, идеи, знания, опит, свързани с дейностите по обучение и въпросите, свързани с пола. Наистина те се постараха да разберат какви са половите стереотипи сред младежите и как да използват атрактивни методологии в работата си с тях в следващите национални пилотни обучения.

Обучението постигна добри резултати сред участниците, които придобиха нови знания, лични и професионални умения и компетенции относно неформалните дейности и половите стереотипи сред младежите, намирайки нови перспективи и вдъхновение да работят в тази област.

Онлайн платформата Shanarani
Геймифицараната платформа на Shanarani беше един от основните акценти на Обучението на обучители в Палермо.

Това е удобна за потребителя платформа, която е проектирана да бъде интерактивна и да разкрива по-ясно значението на стереотипите чрез геймификация и други методи насочени към младежите.

Партньорството Shanarani ще публикува съвсем скоро първите резултати от проекта, разработени през предходните месеци. Следете това, което Сдружение „Югозападна Инициатива” създаде в сътрудничество с всички партньори в областта на равенството на половете в Европа.

Бета версия на платформата вече беше представена по време на обучението от CARDET, партньор в Shanarani от Кипър, отговарящ за развитието на платформата, който сподели бета версия с всички обучители, за да чуе тяхната професионална гледна точка.

Какво следва…
Обучението на обучители скоро ще бъде пилотирано и на местно ниво във всички страни партньори, за да обучи други заинтересовани младежки работници в прилаганите от проекта методологии.
Младежките работници ще имат възможност да:

 • подобрят личните и професионалните си умения по неформалните дейности, предоставяни чрез иновативни инструменти;
 • окажат положително въздействие върху младите хора в тяхната местна общност;
 • повишат осведомеността по въпросите на равенството между половете на местно, национално и международно равнище.
X
Close
Трети бюлетин

Минаха 18 месеца от началото на едно необикновено пътуване, което допринесе за повишаване на осведомеността на младите хора от шест различни страни за съществуващата разлика между половете. Партньорството на Shanarani имаше удоволствието да допринесе и да повиши осведомеността на младите хора по важни и неотложни въпроси като половите стереотипи и дискриминацията. Чрез нашия ангажимент в нашата местна общност и използване на дългогодишния опит на партньорството, ние разработихме иновативни инструменти за социалните работници, занимаващи се с младежите, и лесна за използване платформа за електронно обучение с лесна графика, която стимулира критичното мислене на потребителите.

Преглед на бюлетина X

Contact Us

The project is now closed. If you would like to request additional information about the project, you can contact the project coordinator here.

X

Privacy Policy

CARDET ("us", "we", or "our") operates the http://shanarani.eu website as part of the EU-funded project "Shanrani".

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

Effective date: May 23, 2018

ADDRESSED TO ALL DATA SUBJECTS

 1. About CARDET

  The Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology (CARDET) is an independent, non-profit, non-governmental, research and development organization based in Cyprus. We collaborate with local and international organizations, public and private bodies, and across diverse disciplines in designing solutions for local and global challenges. Our aspiration is to be one of the leading research institutes in the Euro-Mediterranean region in the areas of education, sustainable development, social justice and technology-empowered solutions.

 2. Our Privacy Commitment

  CARDET complies with all applicable privacy laws in each European Union (EU) country, including the EU’s General Data Protection Regulation ("GDPR”). We strictly abide by Regulation (EU) 2016/679 and repealing Directive 95/46/EC on the protection of natural persons with regard to the processing of "Personal Data” and on the free movement of such data. This Privacy Policy (hereinafter referred to as the "Privacy Policy”) governs the way we collect and process personal data.

  "Personal Data" is defined by GDPR as any information relating to an identifiable natural person who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

  "Sensitive Personal Data" refers to personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation (referred to as "Special Categories of Data” in the EU General Data Protection Regulation).

  By engaging in a CARDET project, study or any other engagement you express your free, specific, informed and unambiguous consent that you agree to the processing of your personal data pursuant to this Privacy Policy and that you have been duly acquainted with, and informed about, the processing of your personal data.

 3. What Data We Collect and Process

  As part of the projects, studies, and other engagements which are part of CARDET’s normal activity, we will process information you share with us. This may include:

  • Directly identifying data, like your full name, home address or personal email address that by itself, or in combination with other readily available data, could identify you, or another member of your household

  • Demographic data such as age, gender, marital status, occupation and income range

  • Your behaviors and preferences to help us better understand behavior, use, and trends "Behavior data" refers to when, why or how you take some action or behave in a certain way and “Preference data” refers to the specific choices you make

  • Any content or material you choose to submit, upload or share with CARDET, including without limitation, photos, videos and images

  • Certain profile information stored in your social media platform account, should you agree to participate in research projects through a third party service such as Facebook or Twitter

  • Voluntarily provided or disclosed Sensitive Information. "Sensitive Personal Data" means personal identifying information that discloses or reveals racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation

  • Your voice / physical appearance in cases we will be audio/video taping your participation in a focus group discussion, in-person interview or something of a similar nature.

 4. How We Use Data

  We use the data we collect for the purpose of fulfilling our contractual obligations as to the execution of a particular project, research study or other engagement. We assure you that we adhere to these principles:

  • We use tools and methods to make sure that there is no reasonable possibility of identifying you from the reports, apps and any other deliverables that we create. For example, we combine the responses we collect from you with the responses of many others to produce aggregated results from which you cannot be uniquely identified.

  • We may use data about you for quality assurance and research and development purposes such as data analysis, audits, and developing new products and services.

  • We may use your data to contact you by the means you provide us for this purpose. When we contact you - by phone (including mobile phone), email, SMS, or postal mail depending on what data you provide to us - we usually do so to respond to your inquiries, validate or clarify your response or send you information regarding your participation.

  • We may de-identify (anonymize) data about you and use it for historical, academic or longitudinal research. We ensure in such cases that there is no reasonable possibility of re-identifying you from the data used.

 5. Use of Cookies and Other Digital Technologies

  We receive and store certain types of information automatically when you use our websites, applications and digital services:

  • Web forms, such as when you type information into a registration form or type a search query into a search box.

  • Technologies like cookies and web beacons may be used on some of our website pages. We use these technologies to manage our projects more efficiently, enhance your experience as a participant, to facilitate navigation, to display information more effectively, for security purposes as well as for site administration purposes. Please be aware that you can adjust the settings in your computer's browser to reject cookies, or delete individual or all cookies on your computer by following the browser help file directions.

  • Web logging, which enables us to collect the standard information your browser sends to every web site you visit - such as your IP address, browser type and language, and the site you came from - as well as the pages you visit and the links you click while using our sites and digital services.

 6. Accessing Your Personal Information and Your Rights

  Participation in our projects/studies is always voluntary and you may withdraw at any time. If you withdraw from a project, we may continue processing the data we collected during the time you were a participant. By contacting us at privacy@cardet.org you may choose to exercise any of your privacy rights listed here:

  • The right to obtain information about your personal data without undue delay, including the purpose of the processing, what kinds of personal data are being processed and who are the recipients of such data

  • The right to request access to your personal data (including confirmation as to whether or not personal data concerning you are or are not being processed)

  • The right to request data rectification/correction, erasure or restriction of processing if you establish or believe that the collected data is inaccurate

  • The right to request that certain data about you be erased

  • The right to propose other restrictions on the processing of data about you, and

  • The right of data portability (“take back”) for data you have provided

  Furthermore, if you believe that CARDET has not complied with the Privacy laws or the terms of this Policy, you have the right to file a complaint with the relevant supervisory authority (click here for details).

 7. About Minors (Children)

  For our projects and research studies, we never knowingly collect data directly from minor children (under age 18). If a specific project is about children, they may participate only after we obtain the explicit consent of a parent or guardian. Once data collection about them has been authorized by a parent or guardian, all of the provisions of this notice apply to data about children of any age (up to the age of 18).

 8. Sharing Personal Information Outside the European Union

  To conduct its business, CARDET may transfer Personal Data to third-party suppliers or partners that operate in other countries outside the EU. Some of these countries have a different data protection regime, which may provide a lower level of protection than is found in Cyprus or the EU. To ensure that a similar level of data protection is implemented in countries outside the EU, CARDET partners and service providers have entered into contractual agreements that include EU Commission-approved Standard Contractual Clauses for such data transfers.

 9. Data Security and Retention

  We will retain your data for as long as needed for the purposes described in this Notice and in accordance with applicable law. When you are no longer an active respondent, we will continue to use data about your demographic characteristics, as well as behavior and preference data for historical and statistical research, but we keep this data separate from data that could be used to identify you, and strictly limit access to your identifying data. All data will be permanently de-identified when we no longer need to identify you for audit, legal, fraud prevention or related purposes.

This Notice replaces any other statement, whether written or oral, made to you about our practices with respect to CARDET's collection and use of personal data about you.

Last updated: June 1, 2019

X