Името “Шанарани” произхожда от местно население в щата Мичоакан, Мексико. То означава “ходещ” и се използва за показване на съюза между “мъжкото” и “женското”. Проектът “Шанарани” цели да разработи атрактивни методи, на базата на филми/актьорска игра и музика, за да повиши осведомеността относно важността на намаляването на стереотипизирането на базата на пола за постигане на равни възможности за всички.

Описание на проекта

Като дава възможност за обмен на дори практики и за споделяне на натрупан опит в транснационално сътрудничество, “Шанарани” ще:

 • Помогне на работещите с младежи а адаптират и популяризират добри практики за тяхната работа по въпросите на равенството между половете и избягването на стереотипите.
 • Засили участието на младите хора в разработването на иновативни мотивационни методологии за преодоляване на стереотипите в областта на пола.
 • Включи младите хора и подпомогне младежките работници чрез онлайн инструменти като например дигитален наръчник и онлайн платформа, разработени по време на проекта.
 • Разпространи проектните резултати на местно, национално и международно ниво сред общностите, заинтересованите страни и лицата, отговорни за вземането на решения за повишаване осведомеността относно въпросите, свързани с равенството между половете.

www.asoccaminos.org

Caminos е испанска неправителствена организация, ситуирана в Андалусия, работеща в областта на образованието. Чрез действията си тя цели да подобри индивидуалните възможности за обмен, развитие и социално включване.

www.cesie.org

CESIE е европейски център за изследвания и инициативи ситуиран в Палермо, Сицилия. Той е неправителствена, неполитическа, гражданска организация с членове от над 8 европейски държави.

www.swi-bg.org

Югозападна Инициатива е сдружение, създадено с цел участие и съдействие за прогрес, интеграция и коопериране на Благоевград и региона в регионални, национални, европейски и световни структури и общества.

www.lpf.lt

Социалния иновационен фонд (SIF, www.lpf.lt) е неправителствена организация, основана през 1994 да съдейства на хората с по-малко възможности и в неравностойно положение да направят положителни промени в техния живот чрез създаване на обучителни възможности, социална подкрепа, информация и съвети.

www.exchangehouse.ie

Exchange House, Ирландия е най-голямата организация, предоставяща услуги на първа линия на Traveller обществото в Ирландия. Организацията работи с индивиди и семейства от Дъблин и от цялата страна. Четирите основни услуги, които предоставяме са Образование и обучение, Работа с младежи, Ментално здраве и превенция на самоубийства и Подкрепа за семействата и интервенция при кризи.

www.cardet.org

CARDET е една от най-големите организации в Кипър работеща за социална справедливост със значителен опит разработване и изпълнение на програми за подкрепа и интегриране на бежанци

Ресурси

Проектът “Шанарани” цели да разработи няколко онлайн инструмента за повишаване на общата осведоменост относно важността на намаляването на стереотипизирането на базата на пола за постигане на равни възможности за всички.

Below you will find 3 handbooks which will be available at the end of the project.

Наръчник за преподаватели

Изследване на статуквото по отношение на равенството на половете в 6 различни европейски държави.
Сравнително изследване на основната информация относно статуквото по отношение на равенството между половете и използването на стереотипи във връзка с пола в Европа. Информацията събирана от партньорството цели да се покажат различни "картини" на партньорските държави в областта на образованието, заетостта, икономическото положение и медийната индустрия.

Кликни тук, за да намериш Наръчника

Наръчник за
младежки работници

Нови методи за младежки работници чрез използване на филми, актьорска игра и театър
Как младежките работници могат да използват в работата си филми, актьорска игра и театър. Наръчникът ще изследва приложението на методите, използващи актьорска игра за създаване и преживяване на собствената ни индивидуалност и на нови ролеви модели в нашето общество. Всички методологии ще бъдат изпробвани по време на работилницата за Обучение на обучители, която ще се проведе в Палермо през юни 2018.

Кликни тук, за да намериш Наръчника

Наръчник за
младежки работници

Нов начин за работа с млади хора чрез музика
Музиката като начин да бъде показано как се възпроизвеждат стереотипите в медиите и в обществото. Наръчникът ще изследва медийната индустрия и ще предостави практическа и иновативна информация за това как да открием собствената си индивидуалност и да създадем нови ролеви модели в обществото.

Кликни тук, за да намериш Наръчника

Геймифицирана платформа

Добре дошли в геймифицираната платформа на “Шанарани”!

Това е лесна за използване платформа, където ще взаимодействате по няколко начина, за да откриете произхода и влиянието на стереотипите, свързани с пола. Можете да я използвате с персоналния си компютър или с вашето мобилно устройство, да изберете кога и къде искате да започнете и да се присъедините към нашата общност!

Launch the game
Наръчник за употреба Онлайн платформа за обучения
Преглед на флипбук

Новини

В тази секция ще намерите новини и информация за дейностите по проект “Шанарани” и новини във връзка с равенството между половете и стереотипизирането.

X
Първа среща по проект „Шанарани”

Равенството между половете и намаляването на свързаните с тях стереотипи включват широка аудитория в Европа по отношение на неотложни проблеми. Представянето на женствеността и мъжествеността са социални конструкции, които ни налагат от момента, в който се родим. Действително, младите хора и младежките работници често не разполагат с ресурси, за да привлекат вниманието на своите съмишленици към тази тема, за да предотвратят неравенството, насилието и редица опустошителни последици за жените и мъжете по целия свят.

Проектът „Шанарани” има за цел да създаде атрактивни нови методи за младите хора, за да ги приобщи и да повиши осведомеността относно значението на намаляването на стереотипите, свързани с пола, и равенството на половете за всички. Чрез обмена на добри практики и споделянето на поуките от транснационалното сътрудничество „Шанарани” ще постигне следните цели:

 • Помогне на работещите с младежи да адаптират и популяризират добри практики за тяхната работа по въпросите на равенството между половете и избягването на стереотипите.
 • Засили участието на младите хора в разработването на иновативни мотивационни методологии за преодоляване на стереотипите в областта на пола.
 • Включи младите хора и подпомогне младежките работници чрез онлайн инструменти като например дигитален наръчник и онлайн платформа, разработени по време на проекта.
 • Разпространи проектните резултати на местно, национално и международно ниво сред общностите, заинтересованите страни и лицата, отговорни за вземането на решения за повишаване осведомеността относно въпросите, свързани с равенството между половете.

На 29 и 30 ноември 2017 г. в София се проведе първата среща по проект „Шанарани”. По време на двата работни дни всички партньори по проекта се споразумяха за стратегия за изпълнението и споделиха своите знания и опит по темата, като анализираха следните бъдещи дейности:

 • Създаване на три тематични наръчника за предоставяне на информация за статуквото в различни европейски страни, за анализ на възпроизвеждането на стереотипи в медийната и музикалната индустрия, за въвеждане на нови атрактивни методологии, основаващи се на актьорска игра имузика. Ученето чрез "преживяване" може да помогне на младите хора да изградят нов модел на подражание.
 • "Обучение на обучители" за младежки работници.
 • Разработване на платформа за онлайн обучение на „Шанарани” с онлайн ръководство за потребителя.

Младите хора и младежките работници непрекъснато ще участват в развитието на дейностите и създаването на привлекателни методологии.
Платформата за онлайн обучение за проблемите на равнопоставеността на половете и стереотипите ще събира методологии, дейности и информация, за да помогне на младите хора да научат за стереотипите и как да ги избягват, за проблемите на пола и за правата на човека.

„Шанарани” се състои от шест партньора от различни части на Европа:

 • Coordinator: Asociación Caminos [Испания]
 • CESIE [Италия]
 • South – West Initiative [България]
 • Social Innovation Fund [Литва]
 • Exchange House Ireland [Ирландия]
 • CARDET [Кипър]
X
Close
"Train the trainer" week in Palermo

Как да повишим осведомеността на младите хора по въпросите на равенството между половете, борбата срещу стереотипите на базата на пола и да насърчим равните възможности за всички?

Това са важните въпроси, с които се занимава проектът „Шанарани”. За да постигне тези цели, партньорството по проекта разработва атрактивни методологии, които да се използват от обучаващи, работещи с младежи. От 11 до 15 юни 2018 г. се проведе "Обучение на обучители" в офиса на CESIE в Палермо (Италия). Обучението включваше 12 обучители от Италия, България, Литва, Ирландия, Испания и Кипър, които бяха пилотно обучени да използват Интелектуалните продукти на „Шанарани”.

По време на 5-дневното обучение, по двама младежки работници от всяка партньорска организация преживяха, обсъдиха и оцениха по няколко от методите, които ще бъдат включени в наръчниците по проекта.

Първият ден беше посветен на сесия за обсъждане и размисъл върху стереотипите, свързани с пола и на презентация, направена от Сдружение „Югозападна инициатива” даваща възможност на участниците да подобрят знанията си относно равенството между половете и ситуацията в различни европейски страни.

По време на втория и третия ден, участниците откриха и преживяха методите, разработени от CESIE и Caminos, в които се използват филми, актьорска игра и музика като инструмент за повишаване на знанията и подобряване на уменията им да ги предадат на младежите чрез неформални методи. Следващият ден беше посветен на обмисляне на най-добрия начин за адаптиране на тези методи в национален контекст от партньорите. Следващият ден даде възможност да се представи прогресът в разработването на геймифицираната платформа по проекта, да се обменят идеи и възможни подобрения в платформата, както и идеи във връзка с методите използвани през седмицата.

През следващите месеци ще бъде направено пилотно приложение на разработените инструменти във всяка от страните партньори. То ще позволи да бъдат обучени други младежки работници да работят с експериментираните методологии.

X
Close
Първи бюлетин

Шанарани е 18-месечен проект, съфинансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+, Основно действие 2 - Стратегическо партньорство в областта на младежта. Тя има за цел да създаде атрактивни методологии за младите хора и да повиши осведомеността на младите хора по въпросите на равенството между половете, по-специално относно значението на намаляването на стереотипите, свързани с пола, и насърчаването на равенството между половете.

Обучение на обучители
От 11 до 15 юни 2018 г. се проведе "Обучение на обучители" в офиса на CESIE в Палермо (Италия). Обучението включваше 12 обучители от Италия, България, Литва, Ирландия, Испания и Кипър, които бяха пилотно обучени да използват Интелектуалните продукти на Shanarani.

Петдневното обучение имаше за цел пилотно да тества атрактивните методологии на Shanarani, основани на филми, музика и актьорско майсторство, разработени в рамките на Интелектулани продукти 1, 2 и 3, както и да се подобрят компетенциите на обучителите по отношение на стереотипи свързани с пола сред младежите.

Участващите обучители навлязоха по-дълбоко в няколко аспекта на работата с младите хора, включително експериментираха с методите разработени по проекта и представени по време на обучението.

Използвайки инструменти от филми, актьорско майсторство и музика, те изпробваха и дискутираха заедно неформалните методи за провеждане на обучителни сесии, намирайки решения за адаптиране към спецификите за отделните страни и дадоха полезни съвети, за подобряване качеството на продуктите. Освен това обучителите на Shanarani също подобриха теоретичните си знания за статуквото в Европа и значението на стереотипите, благодарение на специалните семинари, организирани от Сдружение „Югозападна Инициатива”, CESIE и Caminos.

Всички участващи обучители имаха възможност да прекарат 5 интензивни дни, споделяйки своите методологии, идеи, знания, опит, свързани с дейностите по обучение и въпросите, свързани с пола. Наистина те се постараха да разберат какви са половите стереотипи сред младежите и как да използват атрактивни методологии в работата си с тях в следващите национални пилотни обучения.

Обучението постигна добри резултати сред участниците, които придобиха нови знания, лични и професионални умения и компетенции относно неформалните дейности и половите стереотипи сред младежите, намирайки нови перспективи и вдъхновение да работят в тази област.

Онлайн платформата Shanarani
Геймифицараната платформа на Shanarani беше един от основните акценти на Обучението на обучители в Палермо.

Това е удобна за потребителя платформа, която е проектирана да бъде интерактивна и да разкрива по-ясно значението на стереотипите чрез геймификация и други методи насочени към младежите.

Партньорството Shanarani ще публикува съвсем скоро първите резултати от проекта, разработени през предходните месеци. Следете това, което Сдружение „Югозападна Инициатива” създаде в сътрудничество с всички партньори в областта на равенството на половете в Европа.

Бета версия на платформата вече беше представена по време на обучението от CARDET, партньор в Shanarani от Кипър, отговарящ за развитието на платформата, който сподели бета версия с всички обучители, за да чуе тяхната професионална гледна точка.

Какво следва…
Обучението на обучители скоро ще бъде пилотирано и на местно ниво във всички страни партньори, за да обучи други заинтересовани младежки работници в прилаганите от проекта методологии.
Младежките работници ще имат възможност да:

 • подобрят личните и професионалните си умения по неформалните дейности, предоставяни чрез иновативни инструменти;
 • окажат положително въздействие върху младите хора в тяхната местна общност;
 • повишат осведомеността по въпросите на равенството между половете на местно, национално и международно равнище.
X
Close
Трети бюлетин

Минаха 18 месеца от началото на едно необикновено пътуване, което допринесе за повишаване на осведомеността на младите хора от шест различни страни за съществуващата разлика между половете. Партньорството на Shanarani имаше удоволствието да допринесе и да повиши осведомеността на младите хора по важни и неотложни въпроси като половите стереотипи и дискриминацията. Чрез нашия ангажимент в нашата местна общност и използване на дългогодишния опит на партньорството, ние разработихме иновативни инструменти за социалните работници, занимаващи се с младежите, и лесна за използване платформа за електронно обучение с лесна графика, която стимулира критичното мислене на потребителите.

Преглед на бюлетина X

Contact Us

Name
E-mail
Subject
Message
X

Privacy Policy

Effective date: May 23, 2018

CARDET ("us", "we", or "our") operates the http://shanarani.eu website(the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions.

Definitions

 • Service

  Service means the http://shanarani.eu website.

 • Personal Data

  Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

 • Usage Data

  Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

 • Cookies

  Cookies are small pieces of data stored on your device (computer or mobile device).

 • Data Controller

  Data Controller means the natural or legal person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal information are, or are to be, processed.

  For the purpose of this Privacy Policy, we are a Data Controller of your Personal Data.

 • Data Processors (or Service Providers)

  Data Processor (or Service Provider) means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Data Controller.

  We may use the services of various Service Providers in order to process your data more effectively.

 • Data Subject (or User)

  Data Subject is any living individual who is using our Service and is the subject of Personal Data.

Information Collection And Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

 • Email address
 • First name and last name
 • Phone number
 • Address, State, Province, ZIP/Postal code, City
 • Cookies and Usage Data

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send.

Usage Data

We may also collect information that your browser sends whenever you visit our Service or when you access the Service by or through a mobile device ("Usage Data").

This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

When you access the Service by or through a mobile device, this Usage Data may include information such as the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, the type of mobile Internet browser you use, unique device identifiers and other diagnostic data.

Tracking & Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

 • Session Cookies. We use Session Cookies to operate our Service.
 • Preference Cookies. We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.
 • Security Cookies. We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

CARDET uses the collected data for various purposes:

 • To provide and maintain our Service
 • To notify you about changes to our Service
 • To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so
 • To provide customer support
 • To gather analysis or valuable information so that we can improve our Service
 • To monitor the usage of our Service
 • To detect, prevent and address technical issues
 • To provide you with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless you have opted not to receive such information

Legal Basis for Processing Personal Data Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are from the European Economic Area (EEA), CARDET legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Data we collect and the specific context in which we collect it.

CARDET may process your Personal Data because:

 • We need to perform a contract with you
 • You have given us permission to do so
 • The processing is in our legitimate interests and it's not overridden by your rights
 • To comply with the law

Retention of Data

CARDET will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes, and enforce our legal agreements and policies.

CARDET will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer time periods.

Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Cyprus and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Cyprus and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

CARDET will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure Of Data

Disclosure for Law Enforcement

Under certain circumstances, CARDET may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Legal Requirements

CARDET may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

 • To comply with a legal obligation
 • To protect and defend the rights or property of CARDET
 • To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
 • To protect the personal safety of users of the Service or the public
 • To protect against legal liability

Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Your Data Protection Rights Under General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. CARDET aims to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Data.

If you wish to be informed what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

 • The right to access, update or to delete the information we have on you. Whenever made possible, you can access, update or request deletion of your Personal Data directly within your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact us to assist you.

 • The right of rectification. You have the right to have your information rectified if that information is inaccurate or incomplete.

 • The right to object. You have the right to object to our processing of your Personal Data.

 • The right of restriction. You have the right to request that we restrict the processing of your personal information.

 • The right to data portability. You have the right to be provided with a copy of the information we have on you in a structured, machine-readable and commonly used format.

 • The right to withdraw consent. You also have the right to withdraw your consent at any time where CARDET relied on your consent to process your personal information.

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. For more information, please contact your local data protection authority in the European Economic Area (EEA).

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

 • Google Analytics

  Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.

  For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy & Terms web page: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Children has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

X